Category Archives: Syfilidologia

Odczyn immunofluorescencji krętków i jego modyfikacja absorpcyjna

Odczyn immunofluorescencji krętków i jego modyfikacja absorpcyjna (FTA-ABS) ma szczególne znaczenie w diagnostyce przypadków kiły bezobjawowej wczesnej badanych w pierwszych tygodniach po zakażeniu. Ocena ilościowa OIFK stanowi również kryterium pozwalające ze znacznym prawdopodobieństwem na rozstrzygnięcie, czy badany przypadek należy zakwalifikować

Kiła bezobjawowa wczesna

W kile bezobjawowej wczesnej (lues latens recens) odczyny kardiolipinowe dają zawsze wyniki wybitnie dodatnie. Podobnie zachowują się odczyny wiązania dopełniacza z antygenami krętkowymi. Wyjątek stanowią przypadki bezobjawowe badane w ciągu pierwszych tygodni po zakażeniu. W przypadkach podejrzanych o kiłę bezobjawową

Kiła drugiego okresu

W kile drugiego okresu, zarówno wczesnej jak i nawrotowej, rozpoznanie serologiczne nie nastręcza żadnych trudności interpretacyjnych. Zarówno odczyny kardiolipinowe, jak i odczyny wiązania dopełniacza z antygenami krętkowymi — są wybitnie dodatnie. Miano OIFK jest w tym okresie kiły bardzo wysokie.

Odczyny oparte na zastosowaniu antygenów uzyskiwanych z krętków hodowlanych lub patogennych

Odczyny oparte na zastosowaniu antygenów uzyskiwanych z krętków hodowlanych lub patogennych (RCFT, RPCF, TPCF) odznaczają się, większą czułością, niż odczyny kardiolipinowe. Nie stanowią one jednak istotnego postępu w diagnostyce kiły pierwszego okresu. King na podstawie badań autorów angielskich uważa, że

Odczyny kardiolipinowe

Odczyny kardiolipinowe pozwalają, więc na serologiczne rozpoznanie kiły zwykle w 2 lub 3 tyg. po wystąpieniu zmiany pierwotnej. Ze względu na współistnienie objawów klinicznych praktycznie nie istnieje w diagnostyce kiły pierwszego okresu niebezpieczeństwo błędu rozpoznawczego spowodowanego wynikami biologicznie mylnymi. Weryfikacja

Okresie inkubacji przeciwciała

W okresie inkubacji przeciwciała skierowane przeciw krętkom bladym z reguły nie są wykrywane. Pod koniec inkubacji, na kilka dni przed wystąpieniem zmiany pierwotnej, Fribourg-Blanc stwierdzał w pojedynczych przypadkach dodatni wynik OIFK. W kile pierwszego okresu przeciwciała wassermannowskie pojawiają sie zwykle w

Interpretacja odczynów serologicznych w kile wczesnej

Pojawienie się przeciwciał skierowanych przeciw krętkom bladym jest wyrazem rozwoju zjawisk odpornościowych, wywołanych zakażeniem. We wczesnym okresie kiły stwierdza się istotne różnice między wynikami odczynów serologicznych wykrywających odmienne przeciwciała.

Interpretacja diagnostyczna odczynów serologicznych w przebiegu kiły nie leczonej

Miano przeciwciał skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom krętka bladego narasta z różna szybkością w okresie rozplemu krętków. Wykazują one również różną skłonność do ustępowania pod wpływem leczenia swoistego lub działania mechanizmów obronnych ustroju. Wartość diagnostyczna zarówno odczynów klasycznych, jak i odczynów

Odczyny skórne z antygenami krętkowymi

Próby opracowania odczynów skórnych, wykazujących zmienioną odczynowość chorych ma kiłę w stosunku do krętka bladego, zostały podjęte po raz pierwszy przez Neissera. Zarówno w badaniach Neissera, jak i badaniach dawniejszych autorów posługiwano się początkowo antygenami uzyskiwanymi z wyciągów zmienionych pod

Odczyn wiązania dopełniacza z antygenami uzyskiwanymi z krętków patogennych

W ostatnich latach opracowano szereg metod serologicznych opartych na zastosowaniu antygenów uzyskiwanych z krętków patogennych szczepu Nicholsa w odczynie wiązania dopełniacza. Mianownictwo tych odczynów podajemy według propozycji Garsona, zmodyfikowanej ostatnio przez Nicolas i Beermana. Odczyny te można podzielić w zasadzie