Category Archives: Syfilidologia

Analiza sytuacji epidemiologicznej w świecie w okresie powojennym

a. Wprowadzenie penicyliny do lecznictwa jest niewątpliwie jednym z bardzo istotnych czynników, które wpłynęły na spadek zachorowań na kiłę w okresie po II Wojnie Światowej. Należy bowiem liczyć się z tym, że pod czas pierwszych 15 lat ery penicylinowej szerokie

Epidemiologia kiły

Epidemiologia kiły od dawna wzbudzała zainteresowanie wielu badaczy i piśmiennictwo na ten temat jest bardzo bogate. Zwraca jednak uwagę, że pomimo dużego zainteresowania tym problemem systematyczne gromadzenie materiałów statystycznych w większości krajów datuje się od stosunkowo niedawna. W związku z

Interpretacja odczynów serologicznych w kile wrodzonej

Zachowanie się przeciwciał skierowanych przeciwko krętkom bladym zależne jest w kile wrodzonej od zjadliwości krętków przeniesionych drogą zakażenia łożyskowego i od zjawisk odpornościowych zachodzących u matki i u dziecka. Problemy diagnostyczne kiły wrodzonej wczesnej i późnej różnią się istotnie i

Ocena znaczenia odczynów krętkowych w płynie mózgowo-rdzeniowym

Odczyn Nelsona w płynie mózgowo-rdzeniowym odznacza się bezwzględną swoistością i wybitną czułością. W piśmiennictwie panuje zgodny pogląd, że jeżeli odczyn Nelsona jest ujemny w surowicy, nie udaje się wykazać immobilizyn również w płynie mózgowo-rdzeniowym między mianem odczynu Nelsona w płynie

Interpretacja odczynów serologicznych w kile układu nerwowego

Poglądy dawniejszego piśmiennictwa na wartość diagnostyczną klasycznych odczynów kiłowych w kile układu nerwowego wykazują znaczne różnice. W materiale Des Brisaya odsetek dodatnich wyników klasycznych odczynów kiłowych wynosi 41,2%, a w materiale Wedrowa 80—85%. Według danych Stockesa i wsp. dodatni wynik

Interpretacja odczynów serologicznych w kile sercowo-naczyniowej

Zarówno syfilidolodzy, jak i kardiolodzy „uważają odczyny serologiczne za ważne, chociaż nierozstrzygające kryterium rozpoznawcze, pozwalające ze znacznym prawdopodobieństwem na potwierdzenie etiologii swoistej zmian naczyniowo-sercowych i odróżnienie ich od uszkodzenia układu krążenia na tle miażdżycowym lub reumatycznym. Klasyczne odczyny kiłowe dają

Interpretacja odczynów serologicznych w kile trzeciego okresu

W dawniejszym piśmiennictwie poglądy na wartość odczynów serologicznych w diagnostyce kiły trzeciego okresu wykazywały istotne rozbieżności. W miarę rozwoju serologii kiły zwiększyła się czułość klasycznych odczynów kiłowych, a więc i wysokość odsetka wyników dodatnich. W pierwszych badaniach przeprowadzonych za pomocą

Interpretacja odczynów serologicznych w kile późnej utajonej

W przebiegu kiły utajonej odczyny klasyczne dają początkowo z reguły wyniki wybitnie dodatnie, a ich miano ilościowe jest stosunkowo wysokie. W późniejszych okresach kiły utajonej u znacznej części chorych bez objawów klinicznych występuje wyraźny spadek miana, a następnie przejściowa lub

Samoistna negatywizacja odczynów kiłowych

W zależności od czynności procesu kiłowego przeciwciała wykrywane w surowicy chorych na kiłę późną mogą utrzymywać się lub wykazywać skłonność do częściowego lub całkowitego ustępowania. Zjawisko samoistnej negatywizacji klasycznych odczynów kiłowych stwierdzano już w pierwszych latach po wprowadzeniu odczynów serologicznych

Interpretacja odczynów serologicznych w kile późnej

Zarówno zachowanie się odczynów klasycznych, jak i odczynów krętkowych jest w późnym okresie zakażenia zależne od rozwoju zjawisk odpornościowych i związanych z nimi różnic w obrazie klinicznym kiły późnej. Jak wynika z badań, poświęconym immunologii kiły, krętki w znacznej części